กิจกรรม Big Cleaning Day

บุคลากรเข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการ

แจ้งวัน เวลาเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2562

ร่วมสนุกตอบคำถามกับWeb of Science Usage Award & Discovery Quiz 2019

ออกหน่วยบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจรร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผลร่วมสนุกตอบคำถามกับ Wiley Thailand Quiz Campaign 3

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับห้องอ่านหนังสือคณะในเครือข่ายNULINET

สำนักหอสมุดปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์เดือนพฤษภาคม2562