สำนักหอสมุดได้รับรางวัลในการนำเสนอ PULINET ครั้งที่ 9

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการร่วสนุก Discovery Sage Journal Quizs

Citation Analysis Services (บริการวิเคราะห์การอ้างอิง)

วิธีการดาวน์โหลดEbook ของ Ebsco host

Library Idol เดือนธันวาคม 2561

เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่าน Forticlient

ขอความร่วมมืองดเว้นการใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดฐานข้อมูลออนไลน์

Renew Online ผ่าน Line Bot NU Library ได้แล้วนะ