เปิดใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM

ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา

ยืมไม่อั้น อ่านเป็นเทอมเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะ

บุคลากรดีเด่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร รับรางวัล ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

โค้งสุดท้าย...ติวแคลคูลัส

ร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

มาร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile