Library's Ask a Librarian service.


ถ้าต้องการ full paper ของ aafp ปี 2017 ต้องทำยังไงคะ


Answered by : วรรณาภรณ์ Date :2017-11-16 21:39:58 View :27

รบกวนกรอกข้อมูลผ่านบริการ Inter Library loan  http://www.lib2.nu.ac.th/interloan/ill/index.php

ทางเจ้าหน้าที่จะสืบค้นเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆให้ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งไปนะคะ