Library's Ask a Librarian service.


สอบถามเรื่องการยืมหนังสือต่างห้องสมุดคะ


Answered by : วรรณาภรณ์ Date :2016-11-26 15:02:18 View :202

ตอนนี้สำนักหอสมุดยังไม่ได้จัดซื้อเข้ามา หากต้องการใช้ด่วน สามารถกรอกข้อมูลผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุดที่ลิ้งค์นี้ค่ะ http://www.lib2.nu.ac.th/interloan/ill/index.php

หรือหากต้องการสั่งซื้อเข้าห้องสมุด กรอกแบบฟอร์มตามลิ้งค์นี้นะคะ http://www.lib.nu.ac.th/n/suggustbook/