Library's Ask a Librarian service.


ระบบการแจ้งเตือนการคืนหนังสือด้วยอีเมล์


Answered by : วรรณาภรณ์ Date :2018-11-19 14:59:07 View :19

ตอนนี้ได้ทำการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะ ขณะนี้มีช่องทางแจ้งเตือนทางไลน์ด้วย ดูวิธีเพิ่มการแจ้งเตือนได้จาก

http://www.lib.nu.ac.th/weblib/show-event.php?id=129