Library's Ask a Librarian service.


เข้าใช้งานระบบ DDS ไม่ได้ค่ะ


Answered by : วรรณาภรณ์ Date :2018-08-14 10:14:28 View :41

เรียน เรียน ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี

ขณะนี้ได้รับเรื่องusernameของอาจารย์ ไปตรวจสอบกับในระบบอยู่ เบื้องต้นอาจารย์ ขอใช้บริการ รายการที่ต้องการร้องขอ มาทางอีเมล์ library@nu.ac.th และเลือกจุดรับที่ต้องการ ทั้งนี้จะรีบดำเนินการให้ค่ะ

 

ขออภัยในความไม่สะดวก