ข้อกำหนดการส่งผลงานวิชาการ

1. ลักษณะผลงานวิชาการ
          เป็นงานวิจัย นวัตกรรม หรือกิจกรรมดีเด่น หรือที่ได้รับรางวัลของบุคลากรในข่ายงาน ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการที่ใดมาก่อน และอยู่ในหัวข้อต่อไปนี้ โดยผลงานทั้งหมดจะเป็นผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่กำหนด
          1. งานบริการสารสนเทศ
          2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
          3. งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
          4. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการห้องสมุด
 
2. การส่งผลงานวิชาการบทความฉบับเต็ม และโปสเตอร์
 • ผู้ประสงค์จะเสนอผลงานวิชาการฉบับเต็ม และโปสเตอร์ ให้กรอกแบบแสดงความจำนงเสนอผลงานวิชาการ ตามแบบกรอกที่แนบมาพร้อมนี้ หรือแบบกรอกออนไลน์  http://www.lib.nu.ac.th/pulinet4  ที่เมนู “ลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิชาการ”
 • ระยะเวลาในการส่งผลงานวิชาการฉบับเต็ม ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2556
 • ผลงานวิชาการฉบับเต็มที่ตีพิมพ์เอกสารประกอบการสัมมนาเป็นผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 
3. ผลงานวิชาการที่จัดพิมพ์ลงเอกสารประกอบการสัมมนา (Proceedings)
ผลงานทุกชิ้นที่ตีพิมพ์ลงใน Proceedings จะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews) ทั้งนี้ ผลงานที่นำเสนอโดยวาจา จะถูกตีพิมพ์ผลงานในรูปบทความฉบับเต็ม และ ผลงานที่นำเสนอโดยโปสเตอร์จะถูกตีพิมพ์ในรูปบทคัดย่อ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
3.1 ข้อกำหนดการเตรียมรูปแบบผลงานวิชาการ : บทความฉบับเต็ม
 • บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 200 คำ และคำสำคัญ 3 – 5 คำ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • ความยาวของผลงานบทความฉบับเต็มไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 (รวมบรรณานุกรม รูปภาพ และตาราง)
 • ผลงานที่เป็นภาษาไทยใช้ตัวอักษร THSarabunPSK ขนาด 14 pt.
 • เว้นระยะห่างขอบกระดาษล่าง และขวา 1 นิ้ว /ขอบบน และขอบซ้าย 1.5 นิ้ว
 • ระยะห่างบรรทัด 1 บรรทัด (Single space)
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Word version 2007 ขึ้นไป
 • ไม่ต้องใส่หมายเลขหน้า
 • หากมีรูปภาพ หรือตารางประกอบให้ใส่หมายเลขกำกับ
 • เนื้อหาประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ (เรียงตามลำดับ)
 • ชื่อเรื่องภาษาไทย
 • ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
 • ชื่อ – สกุล และหน่วยงาน สถาบันที่สังกัด e-mail address
 • บทคัดย่อ
 • คำสำคัญ
 • ABSTRACT
 • Keyword
 • บทนำ
 • วัตถุประสงค์
 • ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการ
 • ผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 • การนำไปใช้ประโยชน์
 • รายละเอียดของรูปแบบผลงานวิชาการฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.lib.nu.ac.th/pulinet4  ที่เมนู “การเตรียมผลงานตีพิมพ์ : บทความฉบับเต็ม”
3.2 ข้อกำหนดการเตรียมรูปแบบผลงานวิชาการ : บทคัดย่อ
 • บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 200 คำ และคำสำคัญ 3 – 5 คำ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • ผลงานที่เป็นภาษาไทยใช้ตัวอักษร THSarabunPSK ขนาด 14 pt.
 • เว้นระยะห่างขอบกระดาษล่าง และขวา 1 นิ้ว /ขอบบน และขอบซ้าย 1.5 นิ้ว
 • ระยะห่างบรรทัด 1 บรรทัด (Single space)
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Word version 2007 ขึ้นไป
 • ไม่ต้องใส่หมายเลขหน้า
 • เนื้อหาประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ (เรียงตามลำดับ)
 • ชื่อเรื่องภาษาไทย
 • ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
 • ชื่อ – สกุล และหน่วยงาน สถาบันที่สังกัด e-mail address
 • บทคัดย่อ
 • คำสำคัญ
 • ABSTRACT
 • Keyword
 • รายละเอียดของรูปแบบผลงานวิชาการโปสเตอร์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.lib.nu.ac.th/pulinet4  ที่เมนู “การเตรียมผลงานตีพิมพ์ : บทคัดย่อ”
4. การนำเสนอผลงานวิชาการ
   4.1  การนำเสนอผลงานวิชาการโดยวาจา
 • นำเสนอด้วยวิธีการบรรยาย (Oral Presentation) โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint version 2007 ขึ้นไป
 • ระยะเวลาในการเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที ตอบคำถาม 5 นาที)
   4.2  การนำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์
 • กำหนดขนาดโปสเตอร์ 100 x 130 เซนติเมตร พิมพ์ข้อความในแนวตั้ง
 • เนื้อหาประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ (เรียงตามลำดับ)
- ชื่อผลงาน
- ชื่อ – สกุล หน่วยงาน สถาบันที่สังกัด
- บทนำ
- วัตถุประสงค์
- ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
- ผลการศึกษา
- อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ
- การนำไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
 • รายละเอียดของรูปแบบผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.lib.nu.ac.th/pulinet4  ที่เมนู “กำหนดการนำเสนอ : โดยโปสเตอร์”
 • กำหนดติดโปสเตอร์  ณ ห้องวังพิกุล 3 ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 ภายในเวลา 20.00 น.
 • กำหนดเก็บโปสเตอร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 15.30 – 16.30 น.