ผู้เขียน หัวข้อ: การเขียนบรรณานุกรม  (อ่าน 1367893 ครั้ง)

PORNTIP

 • Administrator
 • ก้าวหน้าจ้า
 • *****
 • กระทู้: 409
 • สงสัยใช่ไหม ???
  • อีเมล์
การเขียนบรรณานุกรม
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2009, 01:49:34 pm »
 • Publish
 • รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

            การอ้างอิง     หมายถึง  การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิง ในเนื้อหาที่นำมาเขียนเรียบเรียง ปัจจุบันในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิยมใช้ คือ
  1. การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ซึ่งมี 2 ระบบ (ส่งศรี ดีศรีแก้ว, 2534 : 78) คือ
       1.1 ระบบนาม - ปี ( Author - date)
              ระบบนาม - ปี เป็นระบบที่มีชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า ที่อ้างอิงอยู่ภายในวงเล็บ ดังตัวอย่าง
                      (ชื่อผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์ : เลขหน้าที่อ้างอิง)
       1.2  ระบบหมายเลข (Number System)  เป็นระบบที่คล้ายคลึงกับระบบนาม - ปี แต่ระบบนี้จะใช้หมายเลขแทนชื่อผู้แต่งเอกสาร
               อ้างอิง มีอยู่ 2 วิธี คือ
               1.2.1 ให้หมายเลขตามลำดับของการอ้างอิง
               1.2.2 ให้หมายเลขตามลำดับอักษรผู้แต่ง

            บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายการของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ผู้ทำรายงานได้ใช้ประกอบการเขียนรายงาน ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลาย ๆ แนว แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่


  ลำดับ ประเภทบรรณานุกรม
  1. ตัวอย่าง บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย
  2. ตัวอย่าง บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ
  3. ตัวอย่าง บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์
  4. ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ
  5. ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความจากวารสาร
  6. ตัวอย่าง บรรณานุกรมคอลัมน์จากวารสาร
  7. ตัวอย่าง บรรณานุกรมคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์
  8. ตัวอย่าง บรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ
  9. ตัวอย่าง บรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

   


  1. บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย                 

                    แบบ ก               
                    ชื่อ / ชื่อสกุล. / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. / / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, /
                     / / / / / / /ปีที่พิมพ์. 
                    แบบ ข
                    ชื่อ / ชื่อสกุล. / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. / / เมืองที่พิมพ์/ : / ผู้รับผิดชอบ 
                     / / / / / / / ในการพิมพ์.
   
  ตัวอย่าง
                    แบบ ก 
                    กิตติกร  มีทรัพย์. จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ์,
                                  2544.
                    แบบ ข 
                    กิติกร  มีทรัพย์.  (2544).  จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : 
                               ธุรกิจการพิมพ์.
               
  2. บรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษ
                    แบบ ก
                    ชื่อสกุล. / ชื่อต้น / ชื่อกลาง(ถ้ามี). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์./ /เมืองที่พิมพ์/:/ผู้รับผิดชอบ
                    / / / / / / /ในการพิมพ์./ / ปีที่พิมพ์.
                    แบบ ข
                    ชื่อสกุล./อักษรย่อชื่อต้น / อักษรย่อชื่อกลาง(ถ้ามี). / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์.
                    / / / / / / / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์.
   
  ตัวอย่าง
                    แบบ ก 
                    Hartley, Eric Key.  Childhood and society.  2 nd ed. New York : Mc Graw -
                                 Hill, 1989.   
                    แบบ ข 
                    Hartley, E.K. (1989). Childhood and Society. 2 nd ed. New York : MC Graw -Hill.
   
  3.บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์
                    แบบ ก
                    ชื่อผู้เขียน. / / ชื่อเรื่อง. / / ระดับวิทยานิพนธ์. / / ชื่อเมืองที่พิมพ์ / : / ชื่อมหาวิทยาลัย, / 
                     / / / / / / / ปีที่พิมพ์.
                    แบบ ข
                    ชื่อผู้เขีัยน. / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อเรื่อง. / / ระัดับวิทยานิพนธ์, / ชื่อสาขา / คณะ / 
                     / / / / / / / ชื่อมหาวิทยาลัย.
   
  ตัวอย่าง
                    แบบ ก
                    ภัคพร  กอบพึ่งตน.  การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้คลอดปกติในโรงพยาบาล
                                   นครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.
                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.
                                     
                    แบบ ข 
                    ภัคพร  กอบพึ่งตน.  (2540).  การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้คลอดปกติในโรงพยาบาล
                                 นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาวิชา
                                 การบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
                                 
  4. บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ 
                    แบบ ก 
                    ชื่อผู้เขียน./ / "ชื่อตอนหรือบทความ" / ใน / ชื่อหนังสือ. / / หน้า / เลขหน้า. / / ชื่อบรรณาธิการ
                     / / / / / / / (ถ้ามี)./ / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, /ปีที่พิมพ์.
                    แบบ ข 
                    ชื่อผู้เขีน. / / (ปีที่พิมพ์). / / ชื่อบทความ. / / ใน / ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ)(ถ้ามี). / /
                     / / / / / / / ชื่อหนังสือ. / / (หน้า / เลขหน้า). / / เมือง / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์.
  ตัวอย่าง
                    แบบ ก 
                    สมจิต   หนุเจริญกุล  และ  ประคอง  อินทรสมบัติ.  "การประเมินผลการพยาบาล"  ใน 
                                    เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 8-15. 
                                    หน้า 749 - 781.  มยุรา  กาญจนางกูร, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
                                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.
                    แบบ ข 
                    สมจิต  หนุเจริญกุล  และ  ประคอง  อินทรสมบัติ. (2536).  การประเมินผลการพยาบาลใน 
                                   ใน มยุรา  กาญจนางกูร (บรรณาธิการ).  เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและ
                                    กระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 8 - 15.  (หน้า 749- 781). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
                                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
  5. บรรณานุกรมบทความจากวารสาร
                  แบบ ก 
                  ชื่อผู้เขียน. / / "ชื่อบทความ" / ชื่อวารสาร. / / ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่) / : / เลขหน้า; /
                  / / / / / / / วัน (ถ้ามี) / เดือน / ปี.
                 แบบ ข 
                 ชื่อผู้เขียน. / / (ปี, / วัน / เดือน). / / ชื่อบทความ. / / ชื่อวารสาร. ปีที่หรือเล่ม(ฉบับที่), / 
                 / / / / / / /เลขหน้า.
   
  ตัวอย่าง
                 แบบ ก 
                 วิทยาคม  ยาพิศาล.  "การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ตาม
                                แนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณภาพ"  กรมวิทยาศาสตร์การ 
                                แพทย์.  46(3) : 142 - 153 : กรกฎาคม - กันยายน 2547.
                 แบบ ข
                 วิทยาคม  ยาพิศาล.  (2547,กรกฏาคม - กันยายน). การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนย์วิทยา-
                                ศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ตามแนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณ
                                ภาพ.  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 46(3), 142 - 153.
  6.บรรณานุกรมคอลัมน์จากวารสาร
                  แบบ ก 
                  ชื่อผู้เขียน. / /"ชื่อคอลัมน์ / : / ชื่อเรื่องในคอลัมน์" / ชื่อวารสาร. / / ปีที่หรือเล่มที่(ฉบับที่) / :   
                  / / / / / / /เลขหน้า ; / วัน (ถ้ามี) / เดือน / ปี.
                  แบบ ข 
                  ชื่อผู้เขียน. / / (ปี, วัน / เดือน). / / ชื่อคอลัมน์/ : /ชื่อเรื่องในคอลัมน์. / / ชื่อวารสาร. / / ปีที่หรือ
                  / / / / / / /เล่มที่(ฉบับที่),/เลขหน้า.
  ตัวอย่าง 
                 แบบ ก 
                 วิทยา  นาควัชระ.  "คุยกันเรื่องของชีวิต : ประโยชน์ของการท่องเที่ยว" สกุลไทย.  40(2047) : 
                             191 - 192 ; 26 ตุลาคม 2544.
                 แบบ ข 
                 วิทยา  นาควัชระ.  (2544, 26 ตุลาคม).  คุยกันเรื่องของชีวิต : ประโยชน์ของการท่องเที่ยว. 
                              สกุลไทย. 40(2047), 191 - 192.
  7.บรรณานุกรมคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์
                 แบบ ก 
                 ชื่อผู้เขียนบทความ. / / "ชื่อคอลัมน์ / : / ชื่อเรื่องในคอลัมน์" /ชื่อหนังสือพิมพ์. / / วัน / เดือน/
                 / / / / / / /ปี. / / หน้า / เลขหน้า.
                 แบบ ข 
                 ชื่อผู้เขียนบทความ. / /(ปี, / วัน / เดือน). / /ชื่อคอลัมน์/ : /ชื่อเรื่องในคอลัมน์./ / ชื่อหนังสือ
                 / / / / / / / พิมพ์, / หน้า / เลขหน้า
  ตัวอย่าง
                 แบบ ก 
                 นิติภูมิ  เนาวรัตน์.  "เปิดฟ้าส่องโลก : ตัวอย่างการอยู่ร่วมกัน : อียู" ไทยรัฐ.  5 มิถุนาน 2546.
                              หน้า 2. 
                  แบบ ข 
                  นิติภูมิ  เนาวรัตน์.  (2546, 5 มิถุนายน). เปิดฟ้าส่องโลก : ตัวอย่างการอยู่ร่วมกัน : อียู. ไทยรัฐ,
                               หน้า 2. 
  8.บรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ
                  แบบ ก 
                  ชื่อผู้จัดทำ,/ หน้าที่ที่รับผิดชอบ./ / ชื่อเรื่อง. / / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./ / ชื่อเมือง / : /
                   / / / / / / / ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ, / ปีที่จัดทำ.
                 แบบ ข 
                  ชื่อผู้จัดทำ,/ หน้าที่ที่รับผิดชอบ. / / (ปีที่จัดทำ). / / ชื่อเรื่อง. / / [ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]./ / 
                   / / / / / / / ชื่อเมือง / : / ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ.
  ตัวอย่าง
                  แบบ ก 
                  สายหยุด  นิยมวิภาต, ผู้บรรยาย.  ประเด็นปัญหาการวิจัยทางการพยาบาลคลินิก. 
                                 [เทปโทรทัศน์].   ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
                  แบบ ข 
                  สายหยุด  นิยมวิภาต, ผู้บรรยาย. (2537). ประเด็นปัญหาการวิจัยางการพยาบาลคลินิก.
                                [เทปโทรทัศน์].  ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
  9.บรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

       9.1 ฐานข้อมูล ซีดี - รอม

   
                   แบบ ก 
                   ผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสือ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์(ถ้ามี). / / 
                    / / / / / / / เข้าถึงได้จาก / : /แหล่งสารสนเทศ.
                   แบบ ข 
                   ผู้แต่ง./ / (ปีที่พิมพ์ / ผลิต,/วัน / เดือน). / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสื่อ]. / /
                   / / / / / / / รายละเอียดทางการพิมพ์(ถ้ามี). / / เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ.
  ตัวอย่าง
                  แบบ ก 
                  นพรัตน์  เพชรพงษ์.  จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร.   
                                [ซีดี - รอม].  วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.  เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย
                                เชียงใหม่, 2545.  สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย แผ่นที่ 3, 2547.
                  แบบ ข 
                  นพรัตน์  เพชรพงษ์.  (2545).  จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร.
                                [ซีดี - รอม].  วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.  สาขาวิชาการบริหารการ
                                พยาบาลบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูล
                                วิทยานิพนธ์ไทยแผ่นที่ 3, 2547.
  9.2 ฐานข้อมูลออนไลน์
                   แบบ ก 
                   ผู้แต่ง./ / ชื่อเรื่อง./ / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / / 
                                  เข้าถึงได้จาก / : /แหล่งสารสนเทศ. / / (วันที่ค้นข้อมูล / : / วัน / เดือน / ปี).
                   แบบ ข 
                   ผู้แต่ง. / / (ปีที่พิมพ์ / ผลิต,/ วัน / เดือน). / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียด
                                  ทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / / เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ. / / 
                                  (วันที่ค้นข้อมูล / : / วัน / เดือน /ปี).
  ตัวอย่าง
                    แบบ ก 
                    พิมลพรรณ  พิทยานุกูล.  วิธีสืบค้นวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http : 
                                    / / www.lib.buu.ac.th.  (วันที่ค้นข้อมูล : 16 กันยายน 2546).
                     เรวัติ  ยศสุข.  "ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย."  ฉลาดซื้อ.  [ออนไลน์]. 6(6) ; 
                                 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2546.  เข้าถึงได้จาก : http : / /                                                     www.kalathai.com/think/view_hot. ?article_id
                                 = 16.  (วันที่ค้นข้อมูล : 20 มิถุนายน 2547)
                     แบบ ก 
                     พิมลพรรณ   พิทยานุกูล.  วิธีสืบค้นวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http : / / 
                                   / / www.lib.buu.ac.th.  (วันที่ค้นข้อมูล : 16 กันยายน 2546).
                     เรวัติ  ยศสุข.  (2546,กุมภาพันธ์ - มีนาคม).  "ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย."  ฉลาดซื้อ. 
                                   [ออนไลน์]. 6(6) เข้าถึงได้จาก : http : / / www.kalathai.com/think/view_hot
                                   ? article_id = 16.  (วันที่ค้นข้อมูล : 20 มิถุนายน 2547).
  « แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 13, 2011, 02:35:37 pm โดย PORNTIP »

  Legend of The Librarian Heroes !!

  ห้องอ่านหนังสือฯแห่งนิติศาสตร์ ม.นเรศวร

  • NULiNet
  • ก้าวหน้าจ้า
  • ***
  • กระทู้: 383
  • ห้องอ่านฯ นิติศาสตร์ ม.นเรศวร
   • http://gotoknow.org/blog/nareejuti
  Re: การเขียนบรรณานุกรม
  « ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2009, 07:03:01 pm »
 • Publish
 • ขอบคุณค่ะ ได้รับความรู้เยอะอีกแล้ว ;D

  PORNTIP

  • Administrator
  • ก้าวหน้าจ้า
  • *****
  • กระทู้: 409
  • สงสัยใช่ไหม ???
   • อีเมล์
  Re: การเขียนบรรณานุกรม
  « ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2010, 04:12:26 pm »
 • Publish
 • กระทู้นี้ก็ Hot เหมือนกัน   แฮะ >_<

  เพิ่มเติมให้อีกนิดน่ะค่ะ    เนื่องจาก มีอาจารย์  สอบถามมาว่า  การอ้างอิงภายในเนื่้อหา  จากเ้ว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต อ้างอิงอย่างไร      แบบง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ 


  การอ้างอิงภายในเนื้อหา : เว็บไซต์

  ภาษาไทย: 

  (ผู้แต่ง, ปี : เว็บไซต์)    -- >     ตัวอย่าง      (มหาิวิทยาลัยนเรศวร, 2552 : เว็บไซต์)


  English

  (Author, year : Web Site)   --->   ตัวอย่าง     (Naresuan University, 2010 : Web Site)  « แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 13, 2011, 02:37:23 pm โดย PORNTIP »

  Legend of The Librarian Heroes !!

  ซุปเปอร์แก่นจัง

  • ^o^
  • Administrator
  • ก้าวหน้าจ้า
  • *****
  • กระทู้: 416
  • @ณ อาณาจักรม.น.
   • อีเมล์
  Re: การเขียนบรรณานุกรม
  « ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2010, 03:04:52 pm »
 • Publish
 • ครบถ้วนที่นี่ที่เดียว  :o


  ขอสถิติ ระบบมีปัญหา มีปัญหางานบริการต่างๆ โทรมานะ 2615 ^^

  PORNTIP

  • Administrator
  • ก้าวหน้าจ้า
  • *****
  • กระทู้: 409
  • สงสัยใช่ไหม ???
   • อีเมล์
  Re: การเขียนบรรณานุกรม
  « ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 04:10:49 pm »
 • Publish
 • สำหรับของมหาวิทยาลัยนเรศวรเอง รูปแบบบรรณานุกรมกำหนดเป็นของมหาวิทยาลัยเอง โดย ลักษณะใกล้เคียงกับ APA Style  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดรูปแบบไว้ดังนี้ ค่ะ

  http://www.grad.nu.ac.th/private/NU_Thesis&IS_Template/template_thesis_grad.htm


  Legend of The Librarian Heroes !!

  augustzaa

  • ⓒบรรณารักษ์ InTeR ☜♥☞
  • Global Moderator
  • ก้าวต่อไป
  • *****
  • กระทู้: 91
  • ⓒ1981 AuGusTzAa™
   • อีเมล์
  Re: การเขียนบรรณานุกรม
  « ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 05, 2011, 11:27:20 am »
 • Publish
 • ส่วนใหญ่ผู้ใช้ มักจะให้บรรณารักษ์ ตรวจสอบความถูกต้องให้ ทีนี้ก็มีแหล่งข้อมูลอีก 1 แหล่งที่สำคัญ นั่นคือ NUlinet

  WiRong

  • NULiNet
  • ก้าวต่อไป
  • ***
  • กระทู้: 83
  • I Love Library
  Re: การเขียนบรรณานุกรม
  « ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2011, 12:20:38 pm »
 • Publish
 • แล้วถ้าหนังสือภาษาไทย (หนังสือแปล) ถ้าจะใส่การอ้างอิงทางบรรณานุกรมท้ายเล่ม ทั้งผู้แต่งและผู้แปลด้วย ไม่ผิดใช่มั้ย? เพราะเท่าที่ดูรายละเอียดมีแต่ผู้แต่ง ไม่ปรากฏการลงรายการผู้แปลด้วย (หรือเราหาไม่เจอนะ) :D

  เช่น  ผู้แต่ง.; ชื่อผู้แปล (ผู้แปลและเีรียบเรียง). (ปีพิมพ์). ...


  รบกวนกูรูช่วยตอบหน่อยค่ะ เพราะมีอาจารย์ถามมา ก็เลยตอบแบบประยุกต์การเขียนบรรณานุกรม+การบันทึกข้อมูลในระบบ แต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าได้มั้ย ^__^
  « แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 13, 2011, 12:23:49 pm โดย WiRong »
  เจ้าหญิงผึ้งน้อยแห่งเภสัชฯ :) ... แจ้งข้อมูลข่าวสารในวงการ NULiNet โทร. 3666 หรือส่ง e-mail มาที่ wiruangrongn@nu.ac.th นะจ๊ะ

  PORNTIP

  • Administrator
  • ก้าวหน้าจ้า
  • *****
  • กระทู้: 409
  • สงสัยใช่ไหม ???
   • อีเมล์
  Re: การเขียนบรรณานุกรมหนังสือแปล
  « ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 02:37:42 pm »
 • Publish
 • หนังสือแปล

  รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมดังนี้

  ผู้แต่ง. // (ปีที่พิมพ์). // ชื่อเรื่อง. // (ชื่อผู้แปล, / แปล). // สถานที่พิมพ์: / สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.

  ตัวอย่าง

  แพทส์, เอ.  และแบล็คเวลล์,  เจ.  (2531).  ทำงานให้ได้เนื้องาน.  (ม.  อึ้งอรุณ, แปล).  กรุงเทพฯ:
           ซีเอ็ด ยูเคชั่น.

  Ferry,  L.  (1992).  Political philosophy.  (F.  Phillip, Trans.).  Chicago: University of
     Chicago Press.

  Legend of The Librarian Heroes !!

  WiRong

  • NULiNet
  • ก้าวต่อไป
  • ***
  • กระทู้: 83
  • I Love Library
  Re: การเขียนบรรณานุกรม
  « ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 02:00:20 pm »
 • Publish
 • ขอบคุณกูรู (พี่น้อย) มากๆนะคะ ผิดเต็มๆเลยงานนี้ ^__^
  เดี๋ยวต้องไปแก้ข่าว 555
  เจ้าหญิงผึ้งน้อยแห่งเภสัชฯ :) ... แจ้งข้อมูลข่าวสารในวงการ NULiNet โทร. 3666 หรือส่ง e-mail มาที่ wiruangrongn@nu.ac.th นะจ๊ะ