Research Support Service  เป็นบริการข้อมูล ข่าวสาร บนเว็บไซต์ สำหรับการให้บริการสนับสนุนวิจัย แก่นิสิตและอาจารย์ นักวิจัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ใช้บริการสามารถรับข่าวสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น คู่มือการใช้งาน วิธีการเรียนรู้การใช้แหล่งข้อมูล หรือการใช้ฐานข้อมูลด้วยตนเอง

Service of the Journal Impact Factor   

บริการข้อมูลดัชนีชี้วัดคุณภาพของวารสาร ได้แก่ ค่า Journal Impact Factor และค่า Quartile ของวารสารทั้งจากฐานข้อมูล ISI Web of Science และ SCOPUS

Citation Analysis Services 

บริการข้อมูลปริมาณการอ้างอิงผลงาน (Citations) ของอาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ปรากฎในฐานข้อมูลนานาชาติ และฐานข้อมูลระดับชาติ

Online Research Helpdesk

บริการให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัยรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อต่างๆ เช่น ปัญหาการใช้โปรแกรม Endnote การเขียนอ้างอิง หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยขอรับคำปรึกษาตามเวลาที่ห้องสมุดกำหนด

** ยังไม่เปิดให้บริการ **

Endnote Support 

บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม Endnote รวมถึงการให้คำแนะนำเรื่องการเขียนบรรณานุกรมและการเขียนรายการอ้างอิง

Online Training

บริการอบรมการรู้สารสนเทศ ในรูปแบบออนไลน์ ตามหัวข้อที่ห้องสมุดกำหนด อาทิ  การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย / การทำสารบัญด้วย Microsoft Word / การใช้โปรแกรม Endnote (อยู่ระหว่างจัดเตรียมระบบ)

** ผู้ใช้บริการต้องเตรียม Application สำหรับใช้ในการอบรมแบบออนไลน์ อาทิ Ms Office Team , Zoom Meeting หรือรับชมคลิปวิดีผ่าน facebook ของห้องสมุด **

Online Tutorial

บทความสำหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง ในเรื่องการใช้บริการทั่วไป การค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลในห้องสมุด และสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์ หรือเอกสารคู่มือ บทความ รวมถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ