รายละเอียดข้อมูลแผน 15 ปี

การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2565 – 2579)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2565 – 2579) และได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาดังกล่าวเรื่อยมา ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยและของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงเห็นสมควรให้มีการทบทวนและปรับแผนพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2565 – 2579) มีความเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ เป็นไปด้วย