คณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2565 – 2579)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 15 ปี

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประธานกรรมการ

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ

ดร.วรเดช ณ กรม

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง จารุภา วิโยชน์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจเศรษศาสตร์และการสื่อสาร

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการ

นายพีระ สำเภาเงิน

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

กรรมการและเลขานุการ

นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุนีย์ ตั้งศรีวงศ์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางรุ้งทอง ไวทยกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวทิพาวรรณ์ พลธสูร

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางมัญชุฑา วีระวิทยานันต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวพิชามญชุ์ พิพิธทอง

นักวิชาการศึกษา


ชุดที่ 1 คณะอนุกรรมการการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ภายในมหาวิทยาลัย

ประธานอนุกรรมการ :              ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท

รองประธานอนุกรรมการ :          ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา

ขอบข่ายการเก็บข้อมูลตามพันธกิจหลักและมาตรฐานการอุดมศึกษา มี 5 ด้าน ได้แก่

1) ข้อมูลด้านผลิตบัณฑิต

2) ข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรม

3) ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

4) ข้อมูลบริการวิชาการ

5) ข้อมูลบริหารจัดการ

          5.1) ข้อมูลด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม ผังเมือง ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ระบบสาธารณูปโภค

          5.2) สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา


ชุดที่ 2 คณะอนุกรรมการการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ภายนอกมหาวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ชุดที่ 2

ประธานอนุกรรมการ :     ศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง

รองประธานอนุกรรมการ  : รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์

ขอบข่ายการเก็บข้อมูล

เก็บข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างทั้งกลุ่มประชากร         กลุ่มอาชีพ และนโยบายการพัฒนาที่สำคัญ

1) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของโลก (World trend)

2) นวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต (AI, Robot)

3) ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

4) แนวโน้มการเคลื่อนย้ายฐานเศรษฐกิจของโลก

5) กลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนล่าง

6) กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (S-Curve)

7) Disruptive Technology

8) World University Rankings

9) นโยบายทางรัฐบาลด้านเศรษฐกิจการศึกษา การลงทุน การพัฒนาประชุมกลุ่มต่างๆ

10) นโยบายด้าน S/T และนวัตกรรม

11) นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

12) นโยบายการพัฒนาแรงงานและกลุ่มวิชาชีพที่มีความต้องการสูง

13) การแข่งขันด้านการอุดมศึกษาจากต่างประเทศ

14) นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

15) โครงการระดับ  Mega Projects ของรัฐ

16) นโยบายรัฐบาลหลังการระบาดของโรค COVID-19 และผลกระทบที่มีต่ออุดมศึกษา

17) นโยบายการแก้ไขปัญหาการว่างงาน

18) นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน กับประเทศอื่นๆ (One Belt One Road)


ชุดที่ 3 คณะอนุกรรมการจัดระดมความคิดเห็นและประชาสังคม

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ชุดที่ 3

ประธานอนุกรรมการ:     ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์

รองประธานอนุกรรมการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเดช ณ กรม

ขอบข่ายงาน

จัดทำ Focus Group ในกลุ่มต่างๆ รวม 4 กลุ่ม ได้แก่

1) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และภาคเหนือตอนล่าง

3) ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

4) กลุ่มคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัย เช่น สภามหาวิทยาลัย, สภาวิชาการ, กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, กรรมการการเงิน, กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


ชุดที่ 4 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสารนิเทศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ชุดที่ 4

ประธานอนุกรรมการ :    รศ. ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล

รองประธานอนุกรรมการ : ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา

ขอบข่ายงาน

1) เผยแพร่ในเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย และหน้าเพจ FB ของมหาวิทยาลัย และ      ภาคประชาคมในวงกว้าง ทั้งเขตภาคเหนือตอนล่าง, กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) จัดทำแผนฯ ระยะยาว เป็นภาคภาษาอังกฤษ (ฉบับย่อ)


ชุดที่ 5 คณะอนุกรรมการยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2565 – 2579)  

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ชุดที่ 5

ประธานอนุกรรมการ :              รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น

รองประธานอนุกรรมการ :         รศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม

ขอบข่ายงาน

1) ยกร่างแผนพัฒนาฯ ระยะยาว 15 ปี

2) ประสานกับคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในการรับข้อมูล เพื่อใช้ยกร่างแผนพัฒนาฯ ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2565-2579)

3) รายงานความก้าวหน้าของการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2565-2579) เป็นระยะ

4) นำเสนอร่างแผนพัฒนาฯ ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาวฯ