คณะอนุกรรมการ การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2565 – 2579) ได้จัดประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน

คณะอนุกรรมการ การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2565 – 2579) ได้จัดประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และ สำนักหอสมุด) ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม AG 2203 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม