งานประชาสัมพันธ์ มหาลัยนเรศวร สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15ปี