ข้อมูลการสัมภาษณ์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

ข้อมูลการสัมภาษณ์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ประธานกรรมการการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรระยะยาว 15 ปี
ประเด็น ความเป็นมาการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรระยะยาว 15 ปี