หน้าแรก

Slider

“ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน”

ข่าวสาร

คณะอนุกรรมการ การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2565 – 2579) ได้จัดประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน

ข่าวสารก่อนหน้า

วิดีโอ

วิดีโอก่อนหน้า …