ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) อัตราเงินเดือน เดือนละ 17,520 บาท ในตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

1. เปิดรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม - วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563
3. กำหนดสอบคัดเลือก ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยายลัยนเรศวร
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 นางสาวชนิสรา นุ่มน้อย


สำรองลำดับที่ 1 นางสาวนฤมล สิงหพันธุ์


ทั้งนี้ ให้ผู้สอบได้ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 4 อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในวันที่ 24 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เพื่อเริ่มปฏิบัติงาน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด

 1. นายชินวร นงค์เยาว์
 2. นางสาววันทกานต์ สืบเหล่ารบ
 3. นางสาวสิริรักษ์ บุญเนรมิตร
 4. นางสาวธิติสุดา พิทักษ์โสภณ
 5. นางสาวจิตรตา เล็กกลาง
 6. นางสาวนฤมล สิงหพันธุ์
 7. นางสาวชนิสรา นุ่มน้อย
 8. นางสาวศศิธร ต่วนตาด
 9. นายวรปรัชญ์ เลอไพศาล
 10. นางสาวสุวนันท์ หนองหลวง
 11. นายศักดิ์สิทธิ์ พ้องพาน
 12. นางสาวอวยพร อุ่นเจริญ
 13. นางสาวปริยากร เกตุอ่างทอง
 14. นางสาวกัญญาณัฐ คำสีสังข์
 15. นางสาวนัฐมล ชูศักดิ์
 16. นายจิรภัทร บุญมี
 17. นางสาวอชิรญา แสงสุข

เอกสาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ Download

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ตามประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สำนักหอสมุดจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

1. สอบภาคทฤษฎี
ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น.
สถานที่ ณ Study Room 1 – 15 ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2 อาคาเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. สอบภาคปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ลำดับที่ 1 – 33 สอบ ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น. – 13.30 น.
2.2 ลำดับที่ 34 – 66 สอบ ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น.
2.3 ลำดับที่ 67 – 99 สอบ ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2 อาคาเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ห้องสอบภาคเช้า
(09.00 - 11.00 น.)
เวลาสอบภาคบ่าย
1 นางสาวสุธินันท์ หมุ้ยจันทา ห้อง 1 12.00 - 13.30 น
2 นางสาวสุธาทิพย์ เกิดดี ห้อง 1 12.00 - 13.30 น
3 นางสาวเรืองศิริ สุขขำ ห้อง 1 12.00 - 13.30 น
4 นางสาวนพพิมาน ชาตาดี ห้อง 1 12.00 - 13.30 น
5 นายชินวร นงค์เยาว์ ห้อง 1 12.00 - 13.30 น
6 นางสาวอริสรา ศิริอินทราทร ห้อง 1 12.00 - 13.30 น
7 นางสาวสุดารัตน์ สุนทอง ห้อง 2 12.00 - 13.30 น
8 นางสาววันทกานต์ สืบเหล่ารบ ห้อง 2 12.00 - 13.30 น
9 นางสาวธมลวรรณ หรุ่นโพธิ์ ห้อง 2 12.00 - 13.30 น
10 นางสาวชุติมันต์ ไฉนงุ้น ห้อง 2 12.00 - 13.30 น
11 นางสาวนัยน์ภัค อิ่มสาย ห้อง 2 12.00 - 13.30 น
12 นางสาวธมลวรรณ จันทร์ฟอง ห้อง 2 12.00 - 13.30 น
13 นางสาววาสนา วีระมาชา ห้อง 3 12.00 - 13.30 น
14 นางสาวนพวรรณ พูลพิพัฒน์ ห้อง 3 12.00 - 13.30 น
15 นางสาวยุพราทินันท์ ศรีหะวงษ์ ห้อง 3 12.00 - 13.30 น
16 นางสาวสิริรักษ์ บุญเนรมิตร ห้อง 3 12.00 - 13.30 น
17 นางสาวชลิดา เทียมสังวาลย์ ห้อง 3 12.00 - 13.30 น
18 นางสาวจินตนา ดีอินทร์ ห้อง 3 12.00 - 13.30 น
19 นางสาววนิชยา ยอดรักษ์ ห้อง 4 12.00 - 13.30 น
20 นางสาวมนทิรา เคียงคู่ ห้อง 4 12.00 - 13.30 น
21 นางสาวจุฬารักษ์ มั่นถาวรวงศ์ ห้อง 4 12.00 - 13.30 น
22 นางสาวจิดาภา ชัยยลักษณ์ ห้อง 4 12.00 - 13.30 น
23 นายณัฐกมล ทัพผึ้ง ห้อง 4 12.00 - 13.30 น
24 นางสาวธัญญลักษณ์ ชิดโคกกรวด ห้อง 4 12.00 - 13.30 น
25 นางสาวนิษฐวดี ฉัตร์รัศมีธาดา ห้อง 5 12.00 - 13.30 น
26 นางสาวใหม่วิมล เพชรมา ห้อง 5 12.00 - 13.30 น
27 นางสาวณิชาดา วรรณรักษ์ ห้อง 5 12.00 - 13.30 น
28 นางสาวเสาวรส วงคงคำ ห้อง 5 12.00 - 13.30 น
29 นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ์กุล ห้อง 5 12.00 - 13.30 น
30 นางสาวฉัตรชนก จิตรหมั่น ห้อง 5 12.00 - 13.30 น
31 นายฐิติพันธุ์ ภู่ขาว ห้อง 6 12.00 - 13.30 น
32 นายชัยณรงค์ ด้วงรอด ห้อง 6 12.00 - 13.30 น
33 นายวิศรุต กรรณิกา ห้อง 6 12.00 - 13.30 น
34 นางสาวณัฐธนพัชร โล่เมทินีธณา ห้อง 6 13.30 - 15.00 น.
35 นางสาวจิรนันท์ นิ่มอิ่ม ห้อง 6 13.30 - 15.00 น.
36 นางสาวชุติมา พรมพา ห้อง 6 13.30 - 15.00 น.
37 นางสาวพรหมภัสสร รัตนเดชานาคินทร์ ห้อง 7 13.30 - 15.00 น.
38 นางสาวธิติสุดา พิทักษ์โสภณ ห้อง 7 13.30 - 15.00 น.
39 นายสหภาพ สระทองคง ห้อง 7 13.30 - 15.00 น.
40 นางสาวสุรีรัตน์ สุขคำ ห้อง 7 13.30 - 15.00 น.
41 นางสาวพิชญานันท์ หุมอาจ ห้อง 7 13.30 - 15.00 น.
42 นางสาวมธุรส โอภาษี ห้อง 7 13.30 - 15.00 น.
43 นายธัญทรณ์ ศรีทิพรัตน์ ห้อง 8 13.30 - 15.00 น.
44 นางสาวอารียา สุวรรณ์ ห้อง 8 13.30 - 15.00 น.
45 นางสาวนวพรรษ พละเสถียร ห้อง 8 13.30 - 15.00 น.
46 นางสาวนัญชิดา ยิ่งยศ ห้อง 8 13.30 - 15.00 น.
47 นางสาวนภาพร โชติรักษา ห้อง 8 13.30 - 15.00 น.
48 นางสาวอรวรรณ เจริญสุข ห้อง 8 13.30 - 15.00 น.
49 นายชีวารัสม์ พึ่งโพธิ์มิน ห้อง 8 13.30 - 15.00 น.
50 นางสาวเจนจิรา อภิวงศ์งาม ห้อง 9 13.30 - 15.00 น.
51 นางสาวนุชสรา กันฟัก ห้อง 9 13.30 - 15.00 น.
52 นางสาวบุษยา สนองคุณ ห้อง 9 13.30 - 15.00 น.
53 นางสาวศิริรัตน์ สว่างทิตย์ ห้อง 9 13.30 - 15.00 น.
54 นางสาวสรีระวรรณ เพ็งยิ้ม ห้อง 9 13.30 - 15.00 น.
55 นางสาวอารญา สิงห์ไพร ห้อง 9 13.30 - 15.00 น.
56 นายรัชชานันท์ ขวัญกิจศุภอาภา ห้อง 9 13.30 - 15.00 น.
57 นายวัฒนา ธรรมสาลี ห้อง 10 13.30 - 15.00 น.
58 นายภานุพงศ์ บุญญาทิพย์ ห้อง 10 13.30 - 15.00 น.
59 นางสาวจิตรตา เล็กกลาง ห้อง 10 13.30 - 15.00 น.
60 นางสาวรสมนฑ์ ภูสิตตา ห้อง 10 13.30 - 15.00 น.
61 นางสาวนฤมล สิงหพันธุ์ ห้อง 10 13.30 - 15.00 น.
62 นางสาวชนิสรา นุ่มน้อย ห้อง 10 13.30 - 15.00 น.
63 นางสาวศศิธร เชียงภูกอ ห้อง 10 13.30 - 15.00 น.
64 นางสาวอัญชิฐา กลมพุก ห้อง 11 13.30 - 15.00 น.
65 นางสาวชลนิชา แสงสว่าง ห้อง 11 13.30 - 15.00 น.
66 นางสาวสายชล ฝั้นแบน ห้อง 11 13.30 - 15.00 น.
67 นางสาวชนิกา แพ่งกลิ่น ห้อง 11 15.00 - 16.30 น.
68 นางสาวศศินา แก้วนัน ห้อง 11 15.00 - 16.30 น.
69 นางสาวศศิธร ต่วนตาด ห้อง 11 15.00 - 16.30 น.
70 นายวรปรัชญ์ เลอไพศาล ห้อง 11 15.00 - 16.30 น.
71 นางสาวสุวนันท์ หนองหลวง ห้อง 11 15.00 - 16.30 น.
72 นายเรืองศักดิ์ จันทร์น้อย ห้อง 12 15.00 - 16.30 น.
73 นายนนทพัทธ์ ชูรุจิพร ห้อง 12 15.00 - 16.30 น.
74 นายศักดิ์สิทธิ์ พ้องพาน ห้อง 12 15.00 - 16.30 น.
75 นางสาวอวยพร อุ่นเจริญ ห้อง 12 15.00 - 16.30 น.
76 นางสาวปริยากร เกตุอ่างทอง ห้อง 12 15.00 - 16.30 น.
77 นางสาวกัญจน์วรา ทิพย์บุญศรี ห้อง 12 15.00 - 16.30 น.
78 นางสาวกวินทรา บรรลือ ห้อง 12 15.00 - 16.30 น.
79 นางสาวศุภนุช จรัสอรุณฉาย ห้อง 12 15.00 - 16.30 น.
80 นางสาวกัญญาณัฐ คำสีสังข์ ห้อง 13 15.00 - 16.30 น.
81 นางสาวทิพย์สุดา ทิ้งทอด ห้อง 13 15.00 - 16.30 น.
82 นางสาววิพุธพร จับใจ ห้อง 13 15.00 - 16.30 น.
83 นางสาวสลิลา เดชพงษ์ ห้อง 13 15.00 - 16.30 น.
84 นางสาวณัฐรีฉัตร อินทรประสิทธิ์ ห้อง 13 15.00 - 16.30 น.
85 นางสาวศิริรัตน์ สุลา ห้อง 13 15.00 - 16.30 น.
86 นางสาวนัฐมล ชูศักดิ์ ห้อง 13 15.00 - 16.30 น.
87 นางสาวนันท์นภัส ทิมจันทร์ ห้อง 13 15.00 - 16.30 น.
88 นายจิรภัทร บุญมี ห้อง 14 15.00 - 16.30 น.
89 นางสาวกาญจนาพร โชติบุตร ห้อง 14 15.00 - 16.30 น.
90 นางสาวปาณิสรา รอดแสน ห้อง 14 15.00 - 16.30 น.
91 นางสาวกานต์ทิตา ดำคำ ห้อง 14 15.00 - 16.30 น.
92 นางสาววงศิยา อินทร์เรือง ห้อง 14 15.00 - 16.30 น.
93 นางสาวกมลวรรณ อินจันต๊ะ ห้อง 14 15.00 - 16.30 น.
94 นางสาวนิชา โปร่งจิตต์ ห้อง 15 15.00 - 16.30 น.
95 นายอักษราภัค เปรมัษเฐียร ห้อง 15 15.00 - 16.30 น.
96 นางสาวชัชฎาภรณ์ แสนสา ห้อง 15 15.00 - 16.30 น.
97 นางสาวอชิรญา แสงสุข ห้อง 15 15.00 - 16.30 น.
98 นางสาวศุภารนันท์ พันธะสา ห้อง 15 15.00 - 16.30 น.
99 นางสาวพรธนช คะระนันท์ ห้อง 15 15.00 - 16.30 น.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยกำหนดคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A 2 ขึ้นไป
 3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน อนทดและขยัน กระตือรือร้น มีไหวพริบ และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และมีความซื่อสัตย์สุจริต
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 โดยอนุโลม
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิตามที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนด
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับใบ Transcript ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร สำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า “กำลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ” จะไม่รับพิจารณา

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

(เอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด และต้องจัดเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่สำนักหอสมุด กำหนด หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่รับพิจารณา) ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครเข้าทำงานตามแบบของทางราชการ ดังนี้

 1. ใบสมัคร ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.personnel.nu.ac.th/home/images/data/file/form/08.pdf
 2. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 3. ใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรังรองคุณวุฒิ และใบ Transcript
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่นานเกินกว่า 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 6. เอกสารแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A2 ขึ้นไป
 7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล , เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

วิธีการคัดเลือก

ผู้สอบได้จะต้องสอบให้ครบหลักสูตรทุกภาค และแต่ละภาคต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 1. สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (100 คะแนน)
 2. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยการสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

การวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

 1. การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ CEPT ยกเว้นผู้สมัครสอบที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A2 ขึ้นไป
 2. ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบภาษาอังกฤษ CEPT ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test) ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2555

ส่งใบสมัครแบบออนไลน์


ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก/สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินรายได้) Download

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาประชาสัมพันธ์ Download

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปราณี คำแหง โทรศัพท์ 055-962669 (ในเวลาราชการ)