ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) อัตราเงินเดือน เดือนละ 17,520 บาท ในตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

1. เปิดรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม - วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563
3. กำหนดสอบคัดเลือก ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยายลัยนเรศวร
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยกำหนดคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A 2 ขึ้นไป
 3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน อนทดและขยัน กระตือรือร้น มีไหวพริบ และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และมีความซื่อสัตย์สุจริต
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 โดยอนุโลม
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิตามที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนด
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับใบ Transcript ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร สำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า “กำลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ” จะไม่รับพิจารณา

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

(เอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด และต้องจัดเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่สำนักหอสมุด กำหนด หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่รับพิจารณา) ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครเข้าทำงานตามแบบของทางราชการ ดังนี้

 1. ใบสมัคร ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.personnel.nu.ac.th/home/images/data/file/form/08.pdf
 2. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 3. ใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรังรองคุณวุฒิ และใบ Transcript
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่นานเกินกว่า 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 6. เอกสารแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A2 ขึ้นไป
 7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล , เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

วิธีการคัดเลือก

ผู้สอบได้จะต้องสอบให้ครบหลักสูตรทุกภาค และแต่ละภาคต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 1. สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (100 คะแนน)
 2. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยการสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

การวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

 1. การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ CEPT ยกเว้นผู้สมัครสอบที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A2 ขึ้นไป
 2. ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบภาษาอังกฤษ CEPT ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge English Placement Test) ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2555

ส่งใบสมัครแบบออนไลน์


ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก/สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินรายได้) Download

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาประชาสัมพันธ์ Download

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปราณี คำแหง โทรศัพท์ 055-962669 (ในเวลาราชการ)