การเข้าใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2562

14621
จำนวนเข้าใช้บริการทั้งหมด

การเข้าใช้บริการผ่านประตูห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ข้อมูลแบ่งตามกลุมสาขาวิชา

ข้อมูลแบ่งตามเวลา

การเข้าใช้บริการผ่านประตูแยกตามคณะ

คณะ/หน่วยงาน ต.ค. 2561 พ.ย. 2561 ธ.ค. 2561 ม.ค. 2562 ก.พ. 2562 มี.ค. 2562 เม.ย. 2562 พ.ค. 2562 มิ.ย. 2562 ก.ค. 2562 ส.ค. 2562 ก.ย. 2562 รวม
คณะเกษตรศาสตร์ ฯ 8 24 1 7 1 16 2 0 1 0 0 0
60
คณะวิทยาศาสตร์ 12 8 0 8 3 5 2 0 0 4 4 2
48
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1495 1756 637 1021 974 1403 902 100 559 1562 2080 1620
14109
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2
คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
คณะแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2
คณะเภสัชศาสตร์ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
คณะสหเวชศาสตร์ 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 8
13
วิทยาลัยระบบจัดการสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
คณะนิติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
คณะมนุษยศาสตร์ 2 0 0 2 0 15 0 0 0 0 1 0
20
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ฯ 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
7
คณะสังคมศาสตร์ 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
4
คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2
6
วิทยาลัยนานาชาติ 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
7
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
สำนักงานอธิการบดี 0 0 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0
7
สมาชิกสมทบ /PULINET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
บุคคลากรแลกบัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
สำนักหอสมุด 5 1 2 1 0 2 5 3 1 3 1 1
25
บุคคลภายนอก 3 3 0 5 3 4 3 0 1 1 3 1
27
ไม่มีข้อมูลคณะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
รวม 1584 1817 665 1076 1005 1465 930 118 572 1591 2118 1680
14621