การเข้าใช้บริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2562

43796
จำนวนเข้าใช้บริการทั้งหมด

การเข้าใช้บริการผ่านประตูห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข้อมูลแบ่งตามกลุมสาขาวิชา

ข้อมูลแบ่งตามเวลา

การเข้าใช้บริการผ่านประตูแยกตามคณะ

คณะ/หน่วยงาน ต.ค. 2561 พ.ย. 2561 ธ.ค. 2561 ม.ค. 2562 ก.พ. 2562 มี.ค. 2562 เม.ย. 2562 พ.ค. 2562 มิ.ย. 2562 ก.ค. 2562 ส.ค. 2562 ก.ย. 2562 รวม
คณะเกษตรศาสตร์ ฯ 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0
6
คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 75 0 86 28 0 0 0 34 36
259
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 10 0 18 9 0 0 0 11 4
52
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
4
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0 0 499 0 588 596 0 0 0 1132 406
3221
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 537 0 104 334 0 0 0 371 307
1653
คณะแพทยศาสตร์ 0 0 0 4163 0 3467 1229 0 0 0 4148 2835
15842
คณะเภสัชศาสตร์ 0 0 0 447 0 530 319 0 0 0 598 188
2082
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 0 0 232 0 226 116 0 0 0 158 122
854
คณะสหเวชศาสตร์ 0 0 0 844 0 1170 493 0 0 0 1034 705
4246
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 84 0 91 39 0 0 0 82 105
401
วิทยาลัยระบบจัดการสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
คณะนิติศาสตร์ 0 0 0 5 0 30 7 0 0 0 2 1
45
คณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 7 0 40 15 0 0 0 4 1
67
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ฯ 0 0 0 21 0 56 13 0 0 0 3 7
100
คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 70 0 34 11 0 0 0 38 7
160
คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 8 0 29 12 0 0 0 0 0
49
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 4 0 7 3 0 0 0 6 6
26
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
3
สมาชิกสมทบ /PULINET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
บุคคลากรแลกบัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
สำนักหอสมุด 0 0 0 836 0 933 650 0 0 0 622 367
3408
บุคคลภายนอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
ไม่มีข้อมูลคณะ 0 0 0 830 7189 876 694 0 0 0 870 476
10935
รวม 0 0 0 8769 7189 8386 4646 0 0 0 9209 5597
43796