การเข้าใช้บริการสำนักหอสมุด ปีงบประมาณ 2562

450075
จำนวนเข้าใช้บริการทั้งหมด

การเข้าใช้บริการผ่านประตูสำนักหอสมุด

ข้อมูลแบ่งตามกลุมสาขาวิชา

ข้อมูลแบ่งตามเวลา

การเข้าใช้บริการผ่านประตูสำนักหอสมุดแยกตามคณะ

คณะ/หน่วยงาน ต.ค. 2561 พ.ย. 2561 ธ.ค. 2561 ม.ค. 2562 ก.พ. 2562 มี.ค. 2562 เม.ย. 2562 พ.ค. 2562 มิ.ย. 2562 ก.ค. 2562 ส.ค. 2562 ก.ย. 2562 รวม
คณะเกษตรศาสตร์ ฯ 1195 2104 723 949 496 1589 734 434 408 1219 2139 1500
13490
คณะวิทยาศาสตร์ 1965 5472 1049 2549 1070 3895 1706 707 623 2821 3372 2623
27852
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1831 5809 929 3100 1041 4513 1817 643 781 3157 4653 2417
30691
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 546 337 452 366 302 378 138 184 236 536 430 438
4343
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 0 1 1 0 4 0 2 3 4 1 1 6
23
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 0 1 1 0 1 0 0 4 3 2 4 1
17
คณะทันตแพทยศาสตร์ 594 1153 120 459 354 754 319 153 141 398 769 501
5715
คณะพยาบาลศาสตร์ 1192 1210 271 378 832 1252 345 337 271 1438 1402 1086
10014
คณะแพทยศาสตร์ 1296 2047 2336 1035 870 1127 386 329 456 801 928 1114
12725
คณะเภสัชศาสตร์ 1730 3297 1211 1682 1003 2204 868 141 319 1304 2028 1489
17276
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1931 2936 761 1257 643 2091 883 462 412 2713 2820 2093
19002
คณะสหเวชศาสตร์ 3054 4247 1276 1914 1284 3712 971 473 825 2859 3449 2954
27018
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1497 2359 646 1058 642 1562 462 218 263 1366 2552 1384
14009
วิทยาลัยระบบจัดการสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
คณะนิติศาสตร์ 1931 5723 1378 3051 1142 4711 1262 273 610 2996 4086 2753
29916
คณะมนุษยศาสตร์ 3241 3466 1413 2075 1477 3745 1157 510 1150 4344 4308 5054
31940
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ฯ 4465 7853 1613 4669 2298 5841 2024 466 1292 5062 6514 5797
47894
คณะสังคมศาสตร์ 3765 4354 1995 2923 2136 4092 1484 399 1008 3995 4173 4028
34352
คณะศึกษาศาสตร์ 2944 4699 1677 3087 1670 3965 1484 766 1271 4821 4861 3537
34782
วิทยาลัยนานาชาติ 584 441 234 346 180 424 149 72 117 395 549 468
3959
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา 3 0 2 0 1 0 0 0 4 2 0 1
13
สำนักงานอธิการบดี 70 37 116 40 35 29 44 30 31 30 28 33
523
สมาชิกสมทบ /PULINET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
บุคคลากรแลกบัตร 2054 2676 1721 1977 1294 3038 1796 1509 1863 2698 2377 2197
25200
สำนักหอสมุด 2646 1971 4046 2384 2129 2654 2181 2149 5971 3996 2391 1833
34351
บุคคลภายนอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
ไม่มีข้อมูลคณะ 617 545 446 783 297 506 308 255 325 636 720 437
5875
รวม 41141 64200 26233 37550 22724 54282 22021 11745 19577 49039 56285 45278
450075