การเข้าใช้บริการโซน IRA ปีงบประมาณ 2562

132720
จำนวนเข้าใช้บริการทั้งหมด

การเข้าใช้บริการผ่านประตู IRA Zone

ข้อมูลแบ่งตามกลุมสาขาวิชา

ข้อมูลแบ่งตามเวลา

การเข้าใช้บริการผ่านประตูสำนักหอสมุดแยกตามคณะ

คณะ/หน่วยงาน ต.ค. 2561 พ.ย. 2561 ธ.ค. 2561 ม.ค. 2562 ก.พ. 2562 มี.ค. 2562 เม.ย. 2562 พ.ค. 2562 มิ.ย. 2562 ก.ค. 2562 ส.ค. 2562 ก.ย. 2562 รวม
คณะเกษตรศาสตร์ ฯ 32 21 166 175 133 211 325 666 125 212 123 396
2585
คณะวิทยาศาสตร์ 165 40 302 748 531 646 793 1056 316 432 260 909
6198
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 241 33 284 1087 469 1113 939 1226 460 855 221 936
7864
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 1 88 66 60 53 48 208 43 92 175 205
1059
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 2
9
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0
6
คณะทันตแพทยศาสตร์ 36 3 57 384 107 125 67 484 263 95 123 448
2192
คณะพยาบาลศาสตร์ 68 1 101 510 238 523 227 573 204 688 160 900
4193
คณะแพทยศาสตร์ 222 14 1501 884 611 204 532 1178 1414 616 409 885
8470
คณะเภสัชศาสตร์ 225 44 556 1046 751 477 1030 314 259 891 393 1327
7313
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 173 33 195 830 446 688 602 838 307 459 296 881
5748
คณะสหเวชศาสตร์ 418 20 485 1055 1006 775 599 696 605 1408 702 2090
9859
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 78 7 224 419 187 286 157 282 126 241 191 424
2622
วิทยาลัยระบบจัดการสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
คณะนิติศาสตร์ 189 93 426 1691 485 718 468 495 328 1368 467 1937
8665
คณะมนุษยศาสตร์ 117 24 222 426 343 401 343 698 275 446 278 639
4212
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ฯ 134 31 185 720 482 683 543 630 229 461 207 448
4753
คณะสังคมศาสตร์ 72 11 282 591 315 309 443 523 248 237 301 613
3945
คณะศึกษาศาสตร์ 155 35 415 624 487 495 818 1384 783 770 510 1044
7520
วิทยาลัยนานาชาติ 16 3 24 40 14 44 55 103 25 87 34 43
488
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
สำนักงานอธิการบดี 31 3 82 16 2 0 2 71 17 2 14 13
253
สมาชิกสมทบ /PULINET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
บุคคลากรแลกบัตร 146 26 323 461 653 419 527 2047 725 457 381 822
6987
สำนักหอสมุด 451 80 2207 2601 2601 1088 2824 5180 2979 1499 1351 2587
25448
บุคคลภายนอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
ไม่มีข้อมูลคณะ 99 7 223 378 85 32 138 346 210 119 119 105
1861
รวม 3328 569 9112 15449 10831 9674 13044 21729 11294 11939 7297 18454
132720