การเข้าใช้บริการห้องสมุดบุคคลภายนอก ปีงบประมาณ 2562

21056
จำนวนเข้าใช้บริการทั้งหมด

การเข้าใช้บริการบุคคลภายนอน

ข้อมูลแบ่งตามกลุมสาขาวิชา

ข้อมูลแบ่งตามเวลา

การเข้าใช้บริการผ่านประตูสำนักหอสมุดแยกตามคณะ

คณะ/หน่วยงาน ต.ค. 2561 พ.ย. 2561 ธ.ค. 2561 ม.ค. 2562 ก.พ. 2562 มี.ค. 2562 เม.ย. 2562 พ.ค. 2562 มิ.ย. 2562 ก.ค. 2562 ส.ค. 2562 ก.ย. 2562 รวม
คณะเกษตรศาสตร์ ฯ 57 99 40 49 33 68 70 33 39 56 81 68
693
คณะวิทยาศาสตร์ 59 206 23 67 35 121 74 28 38 48 113 94
906
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 89 184 35 152 58 189 92 34 81 97 129 80
1220
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25 18 13 23 15 29 12 20 24 28 25 20
252
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
คณะทันตแพทยศาสตร์ 31 63 7 44 17 18 11 15 23 11 50 11
301
คณะพยาบาลศาสตร์ 22 28 7 29 32 49 20 9 26 53 41 50
366
คณะแพทยศาสตร์ 39 42 28 58 37 46 17 16 68 22 15 43
431
คณะเภสัชศาสตร์ 34 100 19 43 44 119 34 1 32 30 51 37
544
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 63 76 21 41 22 89 46 24 37 61 43 56
579
คณะสหเวชศาสตร์ 131 165 47 44 64 118 37 64 68 159 125 118
1140
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 30 60 15 41 26 58 10 2 36 41 49 31
399
วิทยาลัยระบบจัดการสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
คณะนิติศาสตร์ 66 125 33 72 52 155 38 9 36 83 137 100
906
คณะมนุษยศาสตร์ 91 166 52 77 76 159 72 40 86 131 114 141
1205
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ฯ 146 286 70 125 73 207 86 37 84 213 210 184
1721
คณะสังคมศาสตร์ 109 171 53 91 80 185 79 42 117 202 187 174
1490
คณะศึกษาศาสตร์ 63 103 28 80 61 98 57 17 64 106 133 80
890
วิทยาลัยนานาชาติ 20 19 10 15 12 17 11 15 13 8 21 25
186
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1
สำนักงานอธิการบดี 0 4 4 4 2 1 3 3 1 2 1 0
25
สมาชิกสมทบ /PULINET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
บุคคลากรแลกบัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
สำนักหอสมุด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
บุคคลภายนอก 576 491 387 489 443 612 504 531 651 667 570 544
6465
ไม่มีข้อมูลคณะ 20 25 102 2 10 73 27 101 15 32 46 18
471
รวม 1747 2473 1041 1607 1251 2487 1377 1133 1628 2182 2203 1927
21056