สถิติบริการสำนักหอสมุดปี 2563

จำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการทั้งหมด 192034 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการทั้งหมดแยกรายเดือน