สถิติบริการสำนักหอสมุดปี 2561

จำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการทั้งหมด 738389 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการทั้งหมดแยกรายเดือน