สถิติบริการสำนักหอสมุดปี 2562

จำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการทั้งหมด 414398 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการทั้งหมดแยกรายเดือน