สถิติบริการสำนักหอสมุดปี 2563

จำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการทั้งหมด 190455 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการทั้งหมดแยกรายเดือน